Risker med investeringar

SIP Nordic erbjuder olika finansiella instrument som innehåller olika mått av risk.  Vi delar upp dessa instrument i två olika riskklasser. Som kund är det viktigt att du förstår innebörden av dessa riskklasser.

I PRODUKTKLASS A ingår t ex aktier, fonder, obligationer, Open End certifikat och strukturerade produkter med nominellt kapitalskydd. Marknadsrisken för olika instrument i produktklass A kan variera stort. Kapitalskyddade produkter medför en mycket liten marknadsrisk då endast eventuell överkurs och courtage kan förloras vid en negativ marknadsutveckling. Aktier, fonder, obligationer och Open End certifikat följer i regel marknaden 1:1 också i nedgång och innehåller därför högre marknadsrisk.

I PRODUKTKLASS B ingår övriga finansiella instrument med högre risk, såsom investeringscertifikat, hävstångscertifikat, MINI Futures och warranter. Hela investeringsbeloppet förloras i regel vid en oförändrad eller negativ utveckling för underliggande marknad eller strategi vid förekommande löptidsförfall.

Emittentrisk - Såväl kapitalskyddet avseende obligationer som avkastningsmöjligheten avseende obligationer, investeringscertifikat, hävstångscertifikat, Open End certifikat, warranter och MINI Futures är dessutom beroende av emittentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på förfallodagen. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning.

Om du tecknar dig för produkter hos SIP Nordic kommer vi att normalt uppmana dig att genomgå en passandebedömning genom att svara på ett mindre antal frågor om din kunskap och erfarenhet. Passandebedömningen har du rätt till enligt lag och frågorna finns integrerade i våra teckningsanmälningar och i vår depåansökan.

En investering i en strukturerad produkt är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, eventuella löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Före ett investeringsbeslut ska potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden.