Den 27 november 2019 trädde Europaparlamentet och Rådets förordning EU 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (Disclosureförordningen) i kraft.

Enligt artikel 4 i Disclosureförordningen ska SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic) bl.a. lämna information om huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. En redogörelse för detta följer nedan.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

SIP Nordic beaktar för närvarande inte negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer kopplade till våra investeringsbeslut vare sig inom Investeringsrådgivning eller inom portföljförvaltningen så som avses i artikel 4(1)(a) i Disclosureförordningen. Skälet är framför allt kopplat till att vi bedömer att det ännu inte har etablerats en tillförlitlig praxis och metod gällande de regulatoriska tekniska standarderna (RTS) som definierar ”principal adverse impacts” och relaterad obligatorisk rapportering. Eftersom SIP Nordic allokerar delar av kapitalet till externa förvaltare är SIP Nordic vidare beroende av underlag för rapportering från tredje part. Detta är ett ställningstagande som kommer att prövas åtminstone årligen av styrelsen baserat på både hur RTS utvecklas och utvecklingen av databaser och processer för att kunna identifiera och mäta påverkan för hållbarhetsfaktorer av investeringsbeslut.

Läs mer om vårt arbete kring ansvarsfulla investeringar, hur hålbarhetsrisker beaktas och övrigt relaterat till hållbarhet via nedan länk:
Hållbarhetspolicy