Den 27 november 2019 trädde Europaparlamentet och Rådets förordning EU 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (Disclosureförordningen) i kraft.

Enligt artikel 4 i Disclosureförordningen ska SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic) bl.a. lämna information om huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. En redogörelse för detta följer nedan.

Med anledning av det globala klimatavtalet som är en del av FN:s Agenda 2030, Parisavtalet, och EU:s handlingsplan om finansiering av hållbar tillväxt så vill man med hållbarhetsregelverken försöka styra kapital till hållbara investeringar. Därför har det på EU-nivå tagits initiativ för att kräva att b.la. värdepappersbolag ska vara mer transparenta i dess redovisning av dess finansiella produkter (avseende hållbarhet) från och med första augusti 2022.

Läs mer om vårt arbete kring ansvarsfulla investeringar, hur hålbarhetsrisker beaktas och övrigt relaterat till hållbarhet via nedan länk:

Hållbarhetspolicy

I egenskap av finansmarknadsaktör beaktar SIP Nordic inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållarhetsfaktorer ännu så länge

SIP Nordic beaktar för närvarande inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Skälet är framför allt kopplat till att vi bedömer att det ännu inte har etablerats en tillförlitlig praxis och metod gällande de regulatoriska tekniska standarderna (RTS) som definierar ”principal adverse impacts” och relaterad obligatorisk rapportering. Detta är ett ställningstagande som kommer att prövas åtminstone årligen av styrelsen baserat på både hur RTS utvecklas och utvecklingen av databaser och processer för att kunna identifiera och mäta påverkan för hållbarhetsfaktorer av investeringsbeslut. Vi räknar med att kunna börja ta hänsyn till negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer under andra halvåret 2024.

 

Vinga Corporate Bond Fund

För förvaltningen av Vinga Corporate Bond Fund har vi under 2023 med stöd av SustainAX börjat ta hänsyn till hållbarhetsfaktorer. Förvaltaren gör en riskbedömning av portföljbolagens hållbarhetsrisker och hållbarhetsarbete. De miljömässiga och sociala aspekterna dokumenteras och sammanställs. Ett ESG score tas fram för varje innehav. I modellen kombineras tillgängliga data enligt SFDR, PAI och EUs taxonomi. Det är en sammanvägd score för E:et (miljö), S:et (socialt) och G:et (governance), och kan hamna mellan 0 – 100. Sex nyckelkriterier riskvärderas och en av dem är hållbarhet. Den totala riskprofilen sammanställs och vägs mot obligationens avkastningspotential.

Hållbarhetsrisken dokumenteras och sammanställs. En kontroll av hållbarhetsrisken genomförs när ett bolag gör entré i förvaltningen. Innehaven kontrolleras regelbundet så att bolagets score inte har försämrats.