På andrahandsmarknaden kan placerare när som helst vid behov sälja sina innehav i de strukturerade placeringar som SIP Nordic distribuerar.

Det här innebär att likviditeten är lika god som för vilka värdepapper som helst. Att strukturerade placeringar har en förutbestämd löptid har alltså ingenting att göra med hur länge investeraren väljer att inneha dessa värdepapper.

Den som vill sälja ett innehav i SIP Nordics placeringar skickar in en säljorder. Säljordern finns att ladda ned på hemsidan under Kundservice/Blanketter.

Marknadskurser på andrahandsmarknaden motsvarar det aktuella marknadsvärdet och erbjuds av den bank (emittent) som givit ut placeringen. SIP Nordics uppgift är att förmedla marknadskursen, ta emot placeringen för vidare leverans till emittenten och skicka nota och säljlikvid till säljaren.

Har du en professionell rådgivare så får du normalt hjälp av honom eller henne med dina säljtransaktioner.

VÄNLIGEN OBSERVERA att informationen om de värderingar som anges ovan endast tillhandahålls i syfte att ge information. Värderingarna ovan är endast indikativa och representerar nödvändigtvis inte priset till vilket investeringarna köps tillbaka. Sådana priser erhålles via SIP Nordic Fondkommission AB. Det långsiktiga värdet utgör endast en hypotetisk beräkning av den strukturerade produktens slutvärde vid förfallotidpunkten baserat på den strukturerade produktens utveckling till dags dato. Beräkningar ovan har utförts efter bästa förmåga och SIP Nordic Fondkommission AB är inte ansvarig för eventuella fel i beräkningarna. Beroende av produktens konstruktion och sammansättning behöver inte produktens värdeutveckling vara en direkt spegling av indexutvecklingen, vilket i så fall framgår av prospekt och övrig relevant produktinformation.