För att distribuera värdepapper och erbjuda investeringstjänster behövs tillstånd från tillsynsmyndigheten Finansinspektionen.

Värdepappersmarknaden är en genomreglerad marknad. De viktigaste regelverken är det så kallade MiFID-direktivet från EU och den svenska lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, utifrån vilken SIP Nordic Fondkommission har följande tillstånd:

  • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument.
  • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag.
  • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument.
  • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande.
  • Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

Dessutom har SIP Nordic Fondkommission sidotillstånd att:

  • Ta emot medel med redovisningsskyldighet och förvaring av finansiella instrument.
  • Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp.

 

Periodisk information

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering publiceras årsvis och kvartalsvis nedanstående information. Uppgifterna redovisas för SIP Nordic Fondkommission AB, 556708-6649.